Újpest-Megyeri Tigrisek
Kosárlabda Klub

hivatalos weboldala


A Tábori regisztráció
adatkezelési tájékoztatója


 1. Adatkezelő
  Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub
  Székhely: 1042 Budapest, Virág u. 39. fszt./1.
  Képviselői: Hámori György, Dudás József, Páli Gábor
  E-mail: info@megyeritigrisek.hu
  Telefon: +36-70-200-6548
  (a továbbiakban: az "Adatkezelő")

 2. Adatkezelés
  2.1 Regisztráció
  - Az adatkezelés célja: A jelentkezések rögzítése és az részvételi igény felmérése.
  - Az adatkezelés jogalapja:
  A törvényes képviselő hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez, úgy nem tudjuk rögzíteni jelentkezését.
  - Az adatkezelési idő: A regisztráció során megadott adatokat a tábor végét követően 30 napig kezeljük. [DHG1] Amennyiben fizetés nem történik, vagy a hozzájárulás visszavonásra kerül, az adatokat azonnal töröljük.
  2.2 Fizetés
  - Az adatkezelés célja: A befizető nevét és lakcímét a számviteli kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük.
  - Az adatkezelés jogalapja: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján a fizetés adatait, mint számviteli bizonylatot meg kell őriznünk.
  - Az adatkezelési idő: A megőrzési idő a fizetéstől számított 8 (Nyolc) év.
  2.3 Szülői nyilatkozat
  - Az adatkezelés célja: A gyermekek biztonságos ellátása.
  - Az adatkezelés jogalapja: A törvényes képviselő hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá a személyes adatok kezeléséhez, úgy a visszavonás időpontjától a gyermek nem vehet részt a táborban.
  - Az adatkezelési idő: A személyes adatokat a tábort követő 30 napig kezeljük [DHG2].

 3. Jogok
  Az adatkezelés kapcsán Önt az 3.1.-3.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az 1. pontban jelzett elérhetőségek egyikére.
  - Azonosítás: A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.
  - Kérés megválaszolása: Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.
  - Ügyintézési határidő: Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (Két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

  Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).

  - Ügyintézés díja: A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

  3.1 Visszavonhatja hozzájárulását
  Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
  3.2 Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet
  Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az Ön, vagy a gyermek személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:
  - Mi a célja?
  - Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
  - Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
  - Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
  - Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
  - Kitől kaptuk az Ön adatait?
  - Hozunk-e automatizált döntést? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
  - Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
  - Kérhet másolatot a kezelt személyes adatokról (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel).
  3.3 Helyesbítést kérhet
  Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön, vagy a gyermek pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.
  3.4 Kérheti személyes adatai törlését ("elfeledtetését")
  - Ön kérheti, hogy töröljük az Ön, vagy a gyermek személyes adatait, ha:

  a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
  b) Az Ön hozzájárulása esetén;
  c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
  d) Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
  e) A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  - A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:
  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
  c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  3.5 Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést
  Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  - Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  - Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  - Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

  Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

  3.6 Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)
  Ön jogosult arra, hogy a regisztráció során átadott személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja.

 4. Jogorvoslati lehetőségek
  4.1 Panaszt tehet a NAIH-nál
  Amennyiben Ön szerint az Önre, vagy a gyermekre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet[1] előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

  NAIH
  elnök: dr. Péterfalvi Attila
  levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  web: https://naih.hu
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  4.2 Bírósághoz fordulhat
  Amennyiben Ön szerint az Önre, vagy a gyermekre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

  Kelt: 2019. február 23.  [1] GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről